หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 อบต.บางนา ยินดีต้อนรับคะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
    การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
    ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารและศาลา
    ขยายเขตไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าให้ทั่วถึง
    การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
 
 
 
 
       
    พัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง
    ขุดลอกคลองธรรมชาติในพื้นที่
       
       
 
 
 
 
       
    การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
    การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และฟื้นฟูบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ
    ฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
 
 
 
 
       
    การสงเคราะห์สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
    ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มองค์กรต่างๆ
    การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
    การป้องกันและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
 
 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบางนา หมู่ที่ 3 ต.บางนา อ.มหาราช
  จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 โทรศัพท์ : 035-765-349 , 035-765-333
  จำนวนผู้เข้าชม 2,261,999 เริ่มนับ 10 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
   
เริ่มนับ วันที่ 10 ก.ย. 2557